ČÍSLA A ČÍSLICE

Kapitola obsahuje tyto pojmy a jejich vysvětlení najdete pouhým kliknutím na některý z nich:

ZMĚNA (v členění čísel)

Desetinná čísla

Desetinná čísla se oddělují od jednotek desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se rovněž člení mezerou (kromě letopočtů). V textovém editoru se do čísel vkládají pevné mezery, aby se při automatickém lámání řádků nerozdělila.

17 867,8 m; 1 250 000 obyvatel; 5,756 g; 2 000 km; 0,564 8 g zlata

Peněžní částky

Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou.

Kč 2.350.000,--; Ft 1.543,78

Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst.

Měsíční příjem nad 15.000 Kč; cena cca 4.700 Kč

Sestavy čísel

V sestavách se píší jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.; vychází se od desetinné čárky. Za desetinnou čárkou se uvádí stejný počet míst. Pokud nejsou udány desetinné hodnoty, píší se nuly.

Sloupce se pod posledním řádkem podtrhávají podtrhávací čarou. Podtržení začíná pod prvním místem sloupce a končí pod posledním místem. Početní značky + a - před částkami nebo před čísly se podtrhávají spolu s čísly.

Součty se podtrhávají v textových editorech dvojitou čarou, na psacích strojích rovnítkem.

    256,10 kg 
    700,00 " 
    354,50 "
   -----------
   1 310,60 kg
   ===========

ZMĚNA (ve způsobu psaní data v odvolacích údajích)

Kalendářní data

Při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod. se podle ČSN EN 29601 Datové prvky a formáty výměny - výměna informací - prezentace data a času - píše datum sestupně; jednotlivé údaje se spojují spojovníkem, měsíc a den se vyznačuje čísly, dvoumístně. V takových případech lze datum psát též vzestupně, den a měsíc dvoumístně, čísla oddělit tečkou bez mezer. Letopočty po roce 2000 se doporučuje psát čtyřmístně, aby nedošlo k záměně.

Vzestupný způsob psaní kalendářních dat vznikl zřejmě z důvodu nedostatku místa v některých rubrikách formulářů, které často vyplňujeme. Druhým důvodem je nejspíš snaha vyhovět německým a rakouským normám, ačkoliv je tento způsob v rozporu s Pravidly českého pravopisu, podle kterých za tečkou vždy následuje mezera.

1999-06-01     99-06-01     2001-03-08     06.02.2003

Zkrácení letopočtu na dvojčíslí  (00-07-12)  lze v datu užít pouze tam, kde uvedení úplného letopočtu nedovoluje omezený prostor.

V osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech apod. se měsíc vypisuje slovem, celé datum se píše vzestupně.

Břeclav 11. října 2002     Cheb 6. ledna 2003

V souvislém textu se datum píše vzestupně, měsíc se vyjadřuje slovem nebo číslem, den a měsíc se vyjadřuje jednomístně.

Vaši objednávku jsme vyřídili již 25. října 2002. Faktura byla uhrazena 2. 7. 2002.

ZMĚNA (ve způsobu psaní zkratek časových údajů)

Časové údaje

Časové údaje se píší sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami. Hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami h, min, s nebo zkratkami hod., h., min. V textu se časové údaje píší jednomístně.

V časových údajích jsou h, min, s značkami, proto jsou bez tečky. S tečkou se píší jen zkratky.

10:30:15; 03:25 h; 10 h 30 min 15 s;
Začátek jednání je plánován na 8 hod., proto se dostavte již v 7:30.

Desetiny a setiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou.

1,28 s; výkon 04:15:58,11; rekord se zlepšil o 0,42 s.

ZMĚNA (v členění čísel)

Telefonní a faxová čísla

Telefonní a faxová čísla se člení podle pokynů uvedených v aktuálních Zlatých stránkách.

222 232 425; 515 438 122; 603 251 654

Ostatní čísla

Rodná čísla, čísla občanských a řidičských průkazů, evidenční čísla cestovních dokladů, čísla bankovních účtů, SPZ motorových vozidel, čísla norem, IČ, DIČ atd. se člení v souladu s příslušnými předpisy. Poštovní směrovací čísla - viz Místní údaje.

Na elektronických psacích strojích se při vyplňování čísel do rubrik formulářů doporučuje nastavit úzké znakové rozteče (12 nebo 15 znaků na palec).

Spojení čísel se slovy nebo písmeny

Mezera se nedělá tam, kde se spojuje číslo se slovem nebo s písmenem v jedno slovo nebo v jednu značku.

10násobek; 4násobný; 5krát; odd. IIb; Alšova 15a; formát A4

ZMĚNA (doplněna úprava římských číslic v sestavách)

Římské číslice

Římské číslice se píší velkými písmeny abecedy.

I = 1,  V = 5,  X = 10,  L = 50,  C = 100,  D = 500,  M = 1000

Menší číslo před větším se odečítá (XL = 40), menší číslo za větším se přičítá (CX = 110). V sestavách se římské číslice řadí od levé svislice. V přehledech se připojený text píše od nové svislice, nastavené podle nejdelšího čísla.

Teplotní pásy na zemském povrchu

I. Rovníkový II. Vnější tropický III. Subtropický IV. Mírný V. Subpolární VI. Polární