ADRESY

Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování.

Kapitola obsahuje tyto pojmy a jejich vysvětlení najdete pouhým kliknutím na některý z nich:

ZMĚNA (v textu)

Rozměry adres adresáta

Adresové pole je prostor vyhrazený pro umístění poštovní adresy. Jeho výška je stanovena na 38,1 mm, což je prostor, do něhož se vejde devět řádkových roztečí při jednoduchém řádkování. Adresové pole je vymezeno čtyřmi orientačními body.

V písemnostech zasílaných v okénkových obálkách musí nejvýše položený řádek a dva nejníže položené řádky zůstat prázdné, aby se zajistilo, že při posunu dokumentu se v okénku neobjeví žádný nepatřičný záznam.

Adresové pásmo je prostor uvnitř adresového pole určující maximální plochu, do které lze vepsat adresu adresáta. Je možné do něj napsat šest řádků při jednoduchém řádkování. Jeho výška je 25,4 mm.

Šířka adresového pásma je stanovena na 76,2 mm. Umožňuje napsat na jeden řádek 30 znaků a mezer o základní znakové rozteči 2,54 mm (textové editory - Courier 12, psací stroje - písmo pica). Adresové pásmo je vymezeno třemi orientačními růžky.

Orientační body a orientační růžky zajišťují správné umístění adresy a zamezují napsání nenáležitých údajů do adresového pole. Ve Wordu se tyto značky označují jako skrytý text, takže jsou viditelné na obrazovce, ale netisknou se.
Skrytý text ve Wordu je viditelný na obrazovce jen tehdy, pokud máme v okně Možnosti nastaveno zobrazování skrytého textu.

Umístění adres

ZMĚNA (v textu)

Oblast pro adresu odesílatele je umístěna v levém horním rohu adresní strany obálky. Její spodní okraj smí být nejdále 40 mm od horního kraje obálky a pravý okraj nejméně 74 mm od pravého kraje obálky.

Oblast pro adresu adresáta musí být na obálce nejméně 40 mm od horního kraje obálky. U okénkových obálek prochází tato oblast přes celou obálku odleva doprava. U obálek bez okénka musí být adresa adresáta v pravé části.

Adresa má vymezený prostor v pravé polovině adresového pole, u okénkových obálek se připouští umístění i v levé polovině. V okénku smí být viditelná pouze adresa adresáta.

Dopisní obálky třetinové DL (110 mm x 220 mm), obálky kancelářské C6 (114 mm x 162 mm) a obálky pro automatické plnění C6/C5 (114 mm x 229 mm) jsou opatřeny orientačními značkami (potiskem) nebo je zde umístěno adresní okénko nebo sem lze nalepovat adresní štítky. Další požadavky na umístění adresy a potisk obálek pro mechanizované zpracování uvádí norma ČSN 50 6406 Obálky a velké tašky.

Adresní štítek musí být nalepen na zásilkách, jejichž obal je tmavší barvy nebo vzorovaný. Minimální velikost adresního štítku je 25 mm x 70 mm.

V praxi se štítky lepí i na bílé obálky. Pošta neprotestuje, pokud je tisk dobře čitelný.

Na obálkách C5 a C4, které nemají vyznačenou adresovou oblast, se umísťuje adresa do pravé dolní čtvrtiny rovnoběžně s delší stranou adresní strany. Na obálkách C4 lze adresní okénko umístit též rovnoběžně s kratší stranou obálky v pravé horní části.

Adresy se vpisují také do adresních linek a do rámečků pro PSČ na obálkách, dopisnicích a pohlednicích určených převážně pro ruční vyplňování. Jestliže se adresa do takového předtisku píše na psacím stroji, nevpisuje se PSČ do rámečků, ale umístí se od levé svislice před název adresní pošty.


ZMĚNA (v textu)

Adresa odesílatele se uvádí v hlavičce dopisního papíru. Spodní hranice prostoru pro hlavičku dopisu je (30 ± 1) mm od horního okraje papíru. Při práci s textovým editorem se hlavička umísťuje do záhlaví.

Pole pro adresu adresáta může být vpravo nebo vlevo. Jestliže se dopis vkládá do okénkové obálky, píše se adresa přednostně vpravo, připouští se umístění vlevo. Na předtištěných dopisních papírech se vymezuje orientačními body. Adresové pásmo se vyznačuje orientačními růžky. Orientační značky se ve Wordu označují jako skrytý text.

Na dopisních papírech s předtiskem

Nad adresovým polem se v pásmu 10 mm nesmějí uvádět žádné údaje. Pod adresovým polem musí zůstat prázdné pásmo 13 mm.

Na dopisních papírech bez předtisku, nevkládají-li se do okénkových obálek, píše se adresa příjemce vlevo od stejné svislice jako text. V textových editorech lze jako skrytý text vyznačit bod, kde se začíná psát adresa.

Pokud si chcete vytvořit šablonu vlastního dopisního papíru, odpovídající normě, máte prakticky dvě možnosti. Buď strávíte spoustu času vymýšlením desetin a setin milimetru nebo si obě varianty předtisku stáhnete zdarma z Internetu. Stačí se podívat na adresu www.nuov.cz/stu/texty.htm. Tyto předtisky se používají u státní zkoušky. Pro vytvoření vlastní šablony stačí upravit záhlaví a zápatí, což je práce na několik minut.

Obsah adres adresáta

Adresa musí obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu, jakož i přesné a úplné místní údaje.

Dopisy právnickým osobám obsahují

Ačkoliv se norma odvolává na Obchodní zákoník a zohledňuje psaní zkratky IČ místo IČO, v předcházejících řádcích se vyskytuje nejen pojem "organizace" (který se již nepoužívá), ale i označení podnik (které má podobný úděl). Používejte proto raději označení společnost nebo instituce.

PRONA, s. r. o.
výroba proutěného nábytku
osobní odd., pí Krutská
....
Dopisy fyzickým osobám obsahují:

Vážený pan
PhDr. Michal Stoklásek, CSc.
ředitel OA
...

ZMĚNA (v textu)

Místo dodání nebo způsob dodání se určuje těmito údaji:

Poštovní směrovací číslo a název adresní pošty se uvádějí takto:
V tomto nadpise se objevuje termín "adresní pošta", který je úplně nový.

....                      ..
U Lip 11                  Hrubý Jeseník 12
155 31 PRAHA 5 - LIPENCE         289 32 OSKOŘÍNEK

Při psaní adres bychom se měli řídit předpisy České pošty. Pokud jde o větší města, má se uvádět místo názvu městské části (Lipence) číslo adresní pošty - tedy Praha 511. Obdobně místo Brno-Bystrc máme psát Brno 35, místo Plzeň-Radčice uvádět Plzeň 22 atp.

ZMĚNA (v textu)

Úprava adres

Pro úpravu adres platí tyto zásady:

Přepravní údaje

Uvádění přepravních údajů (specifikace požadované služby) se řídí těmito zásadami:

POZNÁMKY
1. Je-li v adrese uvedena na prvním místě právnická osoba a na druhém místě fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba.
2. Je-li v adrese uvedeno na prvním místě jméno a příjmení fyzické osoby a na druhém místě označení právnické osoby, za adresáta se považuje fyzická osoba.
3. Je-li v adrese namísto jména a příjmení určité osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba.