Dlouhodobé úkoly

(Jejich odevzdání je podmínkou uzavření klasifikace.)

Pro uložení souboru klikněte na odkaz v tabulce pravým tlačítkem a zvolte Uložit cíl jako.
Z těchto 8 programů si vyberte a zpracujte alespoň šest. Jejich odevzdání je podmínkou uzavření klasifikace.
Název Zadání Soubory ke zpracování Termín
MATICE4.PAS Sestavte program, který umožní v načtené matici (soubor MATICE4.TXT) vyhledat zadanou hodnotu H. Při prvním nalezení zadané hodnoty se vypíše pozice (řádek, sloupec) nálezu a hledání se ukončí. V případě nenalezení hodnoty se vypíše příslušné hlášení. Po prvním hledání se zobrazí dotaz, zda hledat další hodnotu. Při odpovědi "A" se hledání opakuje, v ostatních případech program skončí. MATICE4.TXT 15.1.2009
MATICE5.PAS Sestavte program, který k zadané matici A = (aij) typu m x n vytvoří tzv. transponovanou matici B = (bij) typu n x m, tj. matici, jejíž sloupce tvoří řádky matice A (neboli bij=aji)
Vstup: soubor MATICE-A.TXT
Výstup: soubor MATICE-B.TXT + výpis na obrazovku
MATICE-A.TXT 15.1.2009
TROJUH.PAS Sestavte program, který si vyžádá zadání tří číselných hodnot - velikostí stran trojúhelníka.
Poté program vyhodnotí, zda je možné ze stran zadaných velikostí sestrojit trojúhelník, y výsledek oznámí.
. V případě, že trojúhelník sestrojit lze, program ověří, zda je pravoúhlý a výsledek rovněž oznámí.
  15.12.2008
CISLA1.PAS Sestavte program, který zjistí, zda ve vstupním poli celých kladných čísel existuje souvislý úsek, jehož součet je roven zadané hodnotě HS a všechny takovéto úseky vypíše.
Vstup: - vstupní pole P – ze souboru CISLA1.TXT
           - hledaný součet HS – vstup z klávesnice
Výstup: - pozice, na které hledaný úsek zacina (index) a výpis hodnot, popřípadě oznámení, že úsek nelze nalézt.
CISLA1.TXT 15.1.2009
ROZDEL.PAS Sestavte program, který načte číselné hodnoty ze vstupního souboru ROZDEL.TXT a vypočte a vypíše jejich průměr.
Poté vypíše přehled vstupních hodnot, které jsou menší než průměr, a přehled vstupních hodnot, které jsou větší než průměr.
ROZDEL.TXT 15.12.2008
OBJEM.PAS Sestavte program pro výpočet objemu kvádru, válce, čtyřbokého jehlanu, kužele a koule. Program nejprve umožní zvolit těleso, poté si vyžádá potřebné údaje (rozměry) a vypočte a zobrazí objem zvoleného tělesa.
Po zobrazení objemu program umožní zvolit další výpočet nebo skončit.
  15.1.2009
TELEFON.PAS Sestavte program, který načte do vhodné proměnné data ze vstupního souboru TELEFON.TXT. Soubor obsahuje v každém řádku:
číslo linky - čísla od 10 do 20
doba hovoru v sekundách - celé číslo větší než 0
volané číslo - devíticiferné číslo (lze načítat též jako text)
Doplňte program tak, aby posčítal a zobrazil doby (v minutách) provolané jednotlivými linkami.
TELEFON.TXT 15.1.2009
VODA.PAS Sestavte program, který určí výslednou teplotu vody, při smísení dvou různých množství vody o různých teplotách (použití kalorimetrické rovnice).
Vstup: - hmotnost a teplota prvního vzorku vody
           - hmotnost a teplota druhého vzorku vody
Výstup: Výsledná teplota po smíchání
Program po zobrazení výsledné teploty nabídne možnost řešit další úlohu nebo skončit.
  15.12.2008

Odpovědi posílejte mailem.